عنوان طرح قیمت مدت زمان
آگهی ویژه 100,000 تومان 7 روز
تابلو تبلیغاتی 300,000 تومان 10 روز