شرکت بالابر سپندار

تـولیـد، نـصب، راه انــدازی،هـیـــدرولـیــکـی، کـشـشـی اخــذ گــواهـی اسـتــانـدارد از وزارت کـار بالابـرهای متحـرک چـرخدار،تحت ز اویه، عمود رو ،راه بند،تراک پالت بر قی

استان: تهران
شهر: رباطكریم

تلفن همراه: 09127214929 -09213214929

آدرس: رباط کریم، شهرک صنعتی ایده آل صنعت سبلان (ده حـسـن)، بـلـوار اصـلـی، بعـد از مدرسـه، پلاک 247

آگهی های مرتبط