پیلمور

طـراحـی و ســاخـت جرثقیل های سقفـی و دروازه ای و خطــوط انتـقـا ل مــواد

استان: فارس
شهر: شیراز

ایمیل: www.pilmor.com

تلفن همراه: 09170155755 _ 09177060494

آدرس: شیراز،شهرک صنعتی بـزرگ،خیـابـان 108